රන්ජන් දිවුලපිටිය ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් ඉවතට

දිවුලපිටිය එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආසන සංවිධායක ධූරයෙන් නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය රන්ජන් රාමනායක ඉවත් කර තිබේ.
ඔහු විසින් අග්‍රාමාත්‍යවරයා සහ එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එහි නායකත්වයත් විවේචනය කිරිම හේතුවෙන් මෙම පියවර ගෙන ඇති බව වාර්තා වේ