පාර්ලිමේන්තුවේ දී විමල් වීරවංශට කතානායකවරයාගෙන් අවවාද

විමල් වීරවංශ රීති ප්‍රශ්නයක් ඉල්ලා සිටිමින් වෙනත් කරුණු මතු කිරීමේදී කතානායක කරු ජයසුරිය විමල් වීරවංශට ඊයේ(19) පාර්ලිමේන්තුවේ දී අවවාද කර තිබේ.

එහිදී අදහස් දැක්වූ කතානායකවරයා මෙලෙස කියා සිටියේය..

‘රීති ප්‍රශ්න අවභාවිතා කරන්න එපා. රීති ප්‍රශ්න ඉල්ලන විට  ඒ අවස්ථාව දෙනවද නැද්ද කියලා මට  නැවත හිතන්න වෙනවා මන්ත්‍රීතුමා . ‘යනුවෙනි.