ලාහෝර්හිදී තරඟ කරයිද? තීරණය 16 දා

සංචාරක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සහ පකිස්ථානය අතර ලාහෝරිහිදී පැවැත්වීමට නියමිත තරඟයට ලාහෝර්හිදී පවත්වනවාද නැද්ද යන්න නැවත සළකා බැලීමක් සිදු කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකයින් ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

ඒ අනුව ඒ පිළිබඳ අවසන් තීරණය ක්‍රිකට් ආයතනය විසින් 16 දින ලබා දෙන බව දන්වා තිබේ.