2017 උසස් පෙළ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දින මෙන්න

ඉකුත්දා අවසන් වූ 2017 අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙන දින, විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ තිබෙනවා.

ඒ අනුව ඉංජිනේරු තාක්ෂණවේදය විෂය සඳහා වූ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ලබන 08 වනදා සිට 15 වනදා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ජෛව පද්ධති තාක්ෂණවේදය විෂය සඳහා වූ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ ආරම්භ වන්නේ ලබන 20 වනදායි.

එම පරීක්ෂණ 22 වනදා අවසන් වනු ඇති. සෞන්දර්ය විෂයන් සහ ගෘහ ආර්ථීක විෂය සඳහා වූ ප්‍රයෝගික පරීක්ෂණ ලබන 20 වනදා සිට 31 වනදා දක්වා පැවැත්වෙන බවයි විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ.

උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටි අපේක්ෂකයින් 56,439ක් සඳහා විෂයන් 11කට අදාළව මෙම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා.