ජල ගැලීම් පාලනය ව්‍යාපෘති ගැන සාකච්ඡාවක්

කොළඹ නගරයේ ජල ගැලීම් පාලනය සඳහා ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව මඟින් ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘති සම්බන්ධයෙන් වූ මූලික සාකච්ඡාවක් අද(02) පැවැත්වෙයි.
කැලණිය, ඔලියමුල්ල පොම්පාගාරයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සහ එම ප්‍රදේශයේ පරිසර ඇගයීම් වාර්තා සම්බන්ධයෙන් මෙහිදී සාකච්ඡා කරන බව එම සංස්ථාවේ සභාපති අසේල ඉද්දවෙල මහතා සඳහන් කළේය.
ඉඩම් ගොඩකිරීමේ හා සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාවේ නිලධාරීන් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ  නිලධාරීන්, වත්තල හා කැලණිය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන් සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා එම සාකච්ඡාව සඳහා සහභාගී වෙයි.
ඔලියමුල්ල පොම්පාගාරය ඉදිකිරීමත් සමඟ ඒ අවට ජීවත්වන ජනතාවගේ නිවාස අවශ්‍යතාවය සපුරාලීම සඳහා නව නිවාස 250ක්  ලබාදීමට ද සැළසුම් කර තිබේ.