වකුගඩුවල ගල් දිය කරන විශ්මිත අශෝක ඇට ඔසුව මෙන්න – වකුගඩු රෝගයෙන් බේරෙන්න මෙන්න නියම ප්‍රතිකාරයක්