ඔබත් දිනපතා උදැසන උණු වතුර පානය කරන්න පුරුදු වුනොත් ඔබට වාසි ගොඩයි