පළාත් සභා පනත 50 -50 වෙනස් කරන්න ඇතැම් පක්ෂ ඉල්ලලා

සියයට 40ක් මනාප ක්‍රමය යටතේත් සියයට 60ක් කොට්ඨාස ක්‍රමය යටතේත් පැවැත් වීමට සංශෝධිත පලාත් සභා සංශෝධන  පනත   50 -50 ලෙස සංශෝධනය කරන ලෙස ඇතැම් දේශපාලන පක්ෂ ඉල්ලා ඇති බව අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තාපා මහතා පැවැසීය.